Villkor

Allmänna villkor för bokningar på Eriksberg

Eriksberg Vilt & Natur AB tillämpar Visitas (tidigare Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares) allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang. Det är de villkor som branschen rekommenderas att använda för både er och vår säkerhet. Nedanstående villkor gäller om inte annat har överenskommits.

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålles med eller utan logi och/eller förtäring. Beställare är den person - juridisk eller fysisk - som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, samt priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilda önskemål vad gäller t ex specialkost, husdjur m m ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4. Värdefull egendom

Om beställaren önskar medföra egendom av högt värde och förvara denna i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantörer ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

5. Avbeställning

Avbeställning sak ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet av beställningen. Den tillämpade procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen.
Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

6. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid senast 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

7. Förskott

Ett förskott på 50 procent av bekräftat belopp skall betalas när bokningen görs mindre än tre månader innan arrangemanget. Om bokning görs mer än tre månader innan arrangemanget skall ett förskott på 25 procent betalas vid bokning och ett på 25 procent när det återstår tre månader till arrangemanget. Förskotten förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturornas datum. Fakturor på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning samt tre månader innan arrangemanget när bokning skett mer än tre månader innan arrangemanget. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

8. Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se under punkt 4). Beställaren är å sin sida anvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

11. Tvister

För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

12. Bokning genom förmedlare

Om bokning och betalning sker genom en bokningsförmedlare skall detta bolag, utan dröjsmål, hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto till dess utbetalning skett till leverantören. Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit för leverantörens räkning.

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

Gäller från och med 2014-11-01.