Miljöpolicy

Hållbarthetsarbetet på Eriksberg

Eriksbergs verksamhet har även den påverkan på miljön och vi måste därför agera för att minimera denna och därmed bidra till en hållbar och långsiktig utveckling. Miljöarbetet integreras i våra arbetsprocesser och i kvalitetsarbetet, som en central, positiv och självklar del. Ett gemensamt ansvar för miljön ska genomsyra hela företaget.

Miljöpolicy

● Vi förbinder oss att följa gällande lagar och miljöregler.

● Vi ska arbeta i förebyggande syfte genom att minska användandet av naturresurser som till exempel energi och vatten. Detta gäller även vid person- och varutransporter.

● Vi ska förhindra farliga utsläpp och föroreningar.

● Vid inköp av varor och tjänster ska miljöaspekten vara ett av kvalitetskriterierna och vi ska därför ställa krav på våra leverantörer och partners.

● Vår personal ska ges information så att medvetandet kring miljöfrågor genomsyrar det dagliga arbetet och blir ett naturligt inslag.

● Vi ska erbjuda våra gäster upplevelser, tjänster och produkter, som produceras med minimal belastning på miljön utan att göra avkall på service eller kvalitet.

Eriksberg som ”genbank”

● Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och ett naturreservat med hög biologisk mångfald och har en sommarstam på ca 1 500 djur.

● Eriksberg utgör en veritabel genbank för olika arter och har en viktig funktion som forsknings- och referensområde gällande ekosystemen.

● Eriksbergspriset som delas ut årligen ska stimulera till aktivt nyttjande av naturens olika värden och bidra till finansiering av forskning relaterad till miljön och det mångbruk som sker på Eriksberg. Projekt har bland annat bedrivits om skalbaggsarter, fiske, fjärilar,
spindlar, trädföryngring, fågelliv, lavar och mossor, vilka alla lett till värdefulla erfarenheter och rapporter

● Eriksberg har ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen.

● Eriksberg hyser och skyddar dessutom 16 av Sveriges 19 fladdermusarter.

● Ca 90 hektar skyddade vikar i Östersjön innebär betydelsefulla lek- och uppväxtplatser för bl.a. gädda.

● Vi har ett rikt fågelliv inkl havsörn med över 60 arter rödlistade i EU:s fågeldirektiv

● Vi vårdar och bevarar värdefulla natur- och marinmiljöer som prioriterats inom Natura 2000. Eriksberg ingår i Unescos Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.

Mer om hållbarhetsarbetet

● Mat som produceras i närområdet och följer säsongerna erbjuds. På Eriksberg är vi i stor grad självförsörjande med viltkött från den egna gården. Vi har eget slakteri och kan därför följa och kontrollera hela processen från skog till tallrik. Högsta hygien, spårbarhet och veterinärbesiktning gäller. Vårt viltkött är nyttigt, klimatsmart och fritt från antibiotika, färgämnen och tillsatser.

● I övrigt anstränger vi oss i restaurang och hotell att använda råvaror och produkter från lokala och/eller ekologiska producenter

● Vi källsorterar och återvinner.

● Bergvärme används för uppvärmning samt för att kyla ner och energianvändningen mäts och utvärderas kontinuerligt. Vi har redan kommit i mål med Sveriges tuffa miljömål att halvera energiförbrukning till 2030. Energiförbrukning för värme, kyla och varmvatten har på Eriksberg gått över till 100 % förnyelsebar energi och sänkts med ca 60 %. Detta genom att renovera och bygga väl samt använda modern teknik som bergvärmepumpar och solceller.

● Förnybar/källmärkt el används och lokal partner av el är Karlshamn Energi AB.

● Vi väljer alltid utrusning med bra och hållbar kvalitet för dubbel livslängd på exempelvis datorer, switchar, skärmar, svartvita kopior etcetera.

● Eget tvätteri på gården minimerar transporterna.

● Alla typer av förbränningsmotorer i redskap, fordon, traktorer och båtar är valda med tanke på miljön.

● Minibarerna har låg energiförbrukning. 

● Vi har möjlighet att ladda elbilar, både 230V och 400V/16A.

● Nya entrébyggnaden, Outdoor Eriksberg är ett ”plushus”. Under sommaren kan vi sälja el i ganska stor omfattning och täcker då årsförbrukningen för flera hus.

Gemensamt ansvar

Övergripande miljöansvarig är vd, som ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs och att miljöarbetet blir en positiv och naturlig del av det totala kvalitetsarbetet på Eriksberg. Vd, verksamhetsansvariga och övrig personal tar alla sitt eget ansvar och hjälps åt för att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Kontaktperson: Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve, telefon 073 367 90 52, mejl pa.olsson@eriksberg.se

september 2019

mån tis ons tors fre lör sön
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6